The comics below were created in Helsinki Pride Community’s Together-workshop. Together is a peer supportive community for lgbtiq-people that are seeking an asylum in Finland or with refugee background. The workshop participants came from Cameroon and Syria.

Alla olevat sarjakuvat syntyivät Helsinki Pride -yhteisön Together-työpajassa. Together on vertaisryhmätoimintaa pakolaistaustaisille sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöille. Piirtäjät tulivat Kamerunista ja Syyriasta.

La Depression kopio.jpg

MASENNUS

1. Poliisi etsii minua 2. Kotona – Isä! Äiti! Poliisi etsii minua, olen homo. – Mistä lähtien? 3. Myöhemmin – Ulos kodistani! Saastainen piru! Älä enää koskaan tule kotiini. Et saa tartuttaa veljiäsi. – Isä! Isä! Kutsu poliisi, noita! vihaisena – Ei! ei! Älä satuta poikaani! 4. Turkki -> Kreikka -> Suomi – Minulla on ikävä äitiä… Haluan nähdä äitini.

DEPRESSION

1. The police is looking for me 2. At home – Dad! Mom! The police is looking for me, I’m gay. – Since when? 3. Later – Get out of my home! You filthy devil! Don’t come to my home ever again. You can’t contaminate your brothers. – Dad! Dad! Call the police, witch! angry – No! no! Don’t hurt my son! 4. Turkey -> Greece -> Finland – I miss my mom… I want to see my mom.

Les Pleures kopio.jpg

PALJON KÄRSINEEN LAPSEN ITKUT

1. Kamerunissa – Oppilas joka on yllätetty seksuaalisessa kanssakäymisessä ikäisensä pojan kanssa. 2. Hänet suljettiin huoneeseen. Siellä hänen isänsä kidutti häntä väkivaltaisesti. 3. Hän saapui Eurooppaan Turkin ja Kreikan kautta, Egeanmeren yli. 3. Suomessa – Perille päästyään hän oli todella stressaantunut menneisyytensä ja kokemiensa asioiden vuoksi.

WEEPING OF A CHILD WHO SUFFERED A LOT

1. In Cameroon – A schoolboy who has been caught in sexual activity with a boy of his age. 2. He was locked in a room. There his father tortured him violently. 3. He came to Europe through Turkey and Greece, over the Aegean sea. 3. In Finland – When he arrived he felt very stressed out because of his past and the things he experienced.

L'homosexualite.jpg

HOMOSEKSUAALISUUS EI OLE RIKOS VAIKKA KOTIMAANI RIKOSLAKI SEN NIIN MÄÄRITTELEEKIN

1. – Lethisia, elän sinun vuoksesi. – Ja minä sinun, mutta mitä tehdä kun Kamerunin laki kieltää sen??? 2. – Kirotut lapset! – Homot, menkää tekemään sitä muualle! – Senkin noidat! 3. Poliisi – Luulen että Euroopassa ihmisoikeuksia kunnioitetaan!!! – Joudutte siellä perikatoon, senkin noitajoukko!!! 4. Kreikka, EU – Voi ei! Kreikka on vieläkin surkeampi paikka??? – Mitä tehdä? Lentokentällä matkalla Suomeen – Mitä Suomen hallitus ajattelee seksuaalivähemmistöistä???

HOMOSEXUALITY IS NOT A CRIME EVEN THOUGH MY HOME LAND’S CRIMINAL LAW DEFINES IT SO

1. – Lethisia, I live for you. – And I for you, but what to do when Cameroon’s law denies it??? 2. – Cursed children!- Gays, go and do it somewhere else! – You witches! 3. The police – I believe that in Europe they respect human rights!!! – You’ll get ruined there, bunch of witches!!! 4. Greece, EU – Oh no! Greece is even more miserable place??? – What to do? In the airport heading to Finland – What does Finnish government think about sexual minorities???

Forgetfulness kopio.jpg

MUISTAMATTOMUUS

1. Aamu: kiireisen päivän paniikki 2. Ilta: levoton mieli, särkynyt sydän 3. Seuraava aamu: järkytys peilissä 4. Mutta yhtäkkiä tulee ajatus sinusta ja elän onnen, jossa jaan maailman sinun kanssasi…